הגשת חוות דעת רפואית באיחור

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו

חוות דעת

בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, קיימת חובה לצרף לכל תביעה העוסקת בנזקי גוף (למעט בתביעות שלפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה-1975) חוות דעת רפואית משפטית. חוות הדעת הרפואית נכתבת על ידי מומחה רפואי בתחום הרלוונטי לסוג הפגיעה לנזק הגופני או הנפשי שנגרם לתובע.

באילו מקרים יש להגיש חוות דעת רפואית משפטית?

  • תביעות רשלנות רפואית.
  • תביעות כנגד חברות ביטוח – תאונות, פציעות, אובדן כושר עבודה, מחלה וכדומה.
  • תביעות לקצין התגמולים של משרד הביטחון – פגיעות שנגרמו עקב תנאי שירות או פציעות וחבלות במהלך שירות ביטחון.
  • תביעות נכות המוגשות למוסד לביטוח לאומי או למס הכנסה.
  • תביעות שעניינן תאונות עבודה ומחלות עקב עבודה.
  • תביעות פעולות איבה.
  • אובדן כושר ניידות.

חובה לצרף חוות דעת רפואית לכתב התביעה

מטרתה של חוות הדעת הרפואית הינה להוות את הבסיס לטענת התובע כי נגרמה לו נכות רפואית אשר בגינה הוא זכאי לפיצוי כספי ולסעדים אחרים.

על חוות הדעת להיות מקיפה ככל הניתן ולהתייחס למספר נקודות מהותיות, ביניהן הנסיבות שהובילו לנזק הרפואי, ממצאי הבדיקות והאבחון הרפואי והערכת אחוזי הנכות הרפואית (הזמנית והקבועה) שנותרו לתובע. דרגות הנכות קבועות בתקנות הביטוח הלאומי, ועל בסיסן מחושב גובה הפיצוי לתובע.

מה קורה אם לא מוגשת חוות דעת רפואית משפטית מטעם התובע?

החוק קובע, כי אם לא תוגש חוות דעת מומחה מטעם התובע, לא יתיר לו בית המשפט לטעון לנכות רפואית ואף יכול לדחות את תביעתו, או שסכום הפיצוי שיהיה זכאי לו יהיה נמוך משמעותית מסכום הפיצוי שהיה נפסק לו במידה והיו נקבעים אחוזי נכות צמיתה.

האם ניתן לקבל פטור מהגשת חוות דעת רפואית משפטית?

פטור מחובת הגשת חוות דעת רפואית יינתן רק במקרים חריגים, ובהתקיים "טעמים מיוחדים" לכך.

חוות דעת רפואית משפטית באיחור

כאשר הוגש כתב תביעה מבלי שצורפה לו חוות דעת רפואית משפטית, ניתן לבקש את אישור בית המשפט למתן אורכה ולהגיש את חוות הדעת בשלב מאוחר יותר, אך זאת אם התובע הצליח להצביע על "טעם מיוחד" אשר הצדיק את אי הגשת חוות הדעת במועד. תקנות סדר הדין האזרחי קובעות כי אם מצוינים בחוות הדעת הרפואית טענות או ממצאים חדשים שלא הוזכרו בכתב התביעה, על התובע לתקן את כתב התביעה.

אם חוות הדעת אינה מעלה טענות חדשות, אלא מבססת טענות שכבר הוזכרו בכתב התביעה או בחוות דעת רפואית משפטית אחרת, אין צורך בתיקון כתב התביעה ובית המשפט יכול לאשר את הגשת חוות הדעת אף בשלב ההוכחות.

כיצד נקבע האם חוות הדעת מעלה טענה חדשה או מבססת טענה קיימת?

בהחלטת בית המשפט העליון ברע"א 4046/09, התעשייה הצבאית לישראל בע"מ נ' מונסונגו (לא פורסם, 5.10.09), ציין כב' השופט גרוניס כי: "חוות דעת רפואית נחשבת לראיה, ועל כן היא בפני עצמה אינה מגדירה את עילת התביעה.

על חוות הדעת להתייחס למערכת העובדתית הנלמדת מכתבי הטענות. כאשר מבוקש להוסיף חוות דעת רפואית המכילה מידע אשר ניתן ללמוד ממנו על עובדות שאינן נכללות בכתב הטענות, אין להתיר את הגשתה של חוות הדעת אלא אם יתוקן כתב הטענות במקביל".

לקבלת הצעת מחיר שלא תוכלו לסרב כתבו לנו